Header home

FacebookinstaLinkedinpinterest

 

 

1: Algemeen

Onderweg-Kindercoaching is door Marianne van Zalingen als coachingspraktijk opgericht voor kinderen, tieners, opvoeders en professionals. Onderweg-Kindercoaching is gevestigd in Spijkenisse en ingeschreven onder nummer... bij de Kamer van Koophandel.

2: Verhindering

Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de door u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij te laat komen of afzeggen binnen 24 uur zullen de kosten voor de geplande afspraak in rekening worden gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is zeker mogelijk. 

3: Tarieven 

De tarieven staan als losse onderdelen bijna allemaal vermeld op de website. Na intake krijgt u een aanbod op maat. In deze offerte is overleg, telefonisch contact, per what's app, skype, email, voorbereiding, verslag, materiaal e.d inbegrepen bij de coaching van de cliënt. U kunt na het intake gesprek besluiten niet in te gaan op het coachingstraject. Alleen de kosten van het intake gesprek zullen in rekening worden gebracht. 

4: Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt u een digitaal factuur. De ouder/ verzorger van het kind, de cliënt of deelnemer is verplicht de betaling binnen het (afgesproken) betalingstermijn bij te schrijven op rekeningnummer... t.n.v Onderweg-Kindercoaching. 

5: Aansprakelijkheid

Voor lichamelijke of psychische klachten raadt Onderweg-kindercoaching u eerst aan om contact op te nemen met uw huisarts.

Onderweg-Kindercoaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met geboden diensten door Onderweg-Kindercoaching, tenzij er sprake is van grove schuld aan de zijde van Onderweg-Kindercoaching.

6: Vertrouwelijkheid

Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

7: Begeleiding kinderen t/m 16 jaar

Kindercoaching is gehouden aan de wettelijke regel  dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing,  beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan  met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.

Bij niet gescheiden ouders is een handtekening gewenst, de ondertekende ouder draagt er zorg voor dat de gezaghebbende andere ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft.   Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaar maakt tegen de coaching, hij/zij  de consequenties daarvan op zich neemt. Onderweg-Kindercoaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

8: Verslag

Op verzoek van ouders of cliënt kan er een schriftelijk verslag naar derden worden gemaakt. (bijvoorbeeld: school of werk)

9: Regels rondom de afspraak voor kinderen

De ouder/ verzorger dient tijdens coachingssessie met zijn/haar kind telefonisch bereikbaar te zijn. Na de coachingssessie is er eventueel kort een moment voor de ouders om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Zoals besproken tijdens de intake is er een voortgangsgesprek om de vorderingen van uw kind te bespreken. 

10: Privacy

Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding richting derden. Alle informatie die zij ontvangen is vertrouwelijk.

Onderweg-kindercoaching respecteerd de privacy van haar clienten en gaat zorgvuldig met hun gegevens om. Persoonlijke gegevens worden in vertouelijkheid door de client verstrekt en zal ook zodanig worden behandeld. Persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden of externe partijen ter beschikking worden gesteld.

11: Wijzigingen van algemene voorwaarden

Onderweg-kindercoaching is ten aller tijde gemachtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. 

13: Overige

Op de overeenkomst tussen Onderweg-kindercoaching en de client is het Nederlands recht van toepassing.

 

Algemene Voorwaarden t.b.v Theekransjes. 

1. Algemeen:  Theekransjes is een community van gecertificeerde professionals opgericht door Elske Kolkman vanuit coachingspraktijk FiederElske. FiederElske is gevestigd in Zieuwent en ingeschreven onder nummer 58823263 bij de Kamer van Koophandel.

2.Verhindering bij scholing:  Bij scholingen voor professionals kan bij afmelding binnen 6 weken. Annuleert de deelnemer binnen 6 weken voor aanvang van de scholing, is 50% van het lesgeld verschuldigd. Annuleert de deelnemer binnen vier weken voor aanvang of tijdens de opleiding, is het gehele lesgeld verschuldigd. Het is in overleg wel mogelijk om een collega in de plaatst te laten gaan.

3. Tarieven: Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten, op te vragen bij uw Theekransjes Trainer.

4. Betalingsvoorwaarden:  Voor de betaling ontvangt u een digitale factuur. deelnemer aan een scholing is verplicht zich de betaling binnen de betalingstermijn bij te schrijven op de rekening van uw Theekransjes Trainer. Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt de administratie van een betalingsherinnering. Indien de deelnemer niet binnen 8 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoet, is uw Theekransjes Trainer gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten en rente in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven zijn wij genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is uw Theekransjes Trainer gerechtigd verdere deelname op te schorten, totdat u aan uw betalingsverplichtingen hebt voldaan.

5. Aansprakelijkheid:  Theekransjes sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van uw Theekransjes Trainer.

6. Vertrouwelijkheid: Voor overleg met derden in het belang van de deelnemer, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

7. Auteursrecht – copyright:  Van het door Theekransjes ontwikkelde lesmateriaal blijven alle rechten aan Theekransjes/FiederElske voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming mag niets van de website, of uit het lesmateriaal worden gebruikt of verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, eigen website, fotokopie, of anderszins.

8. Privacy: 

8.1 Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van andere deelnemers ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. 8.2 Theekransjes respecteert de privacy van deelnemers en gaat zorgvuldig met hun gegevens om. Persoonlijke gegevens (NAW: naam, adres, woonplaats) worden in vertrouwelijkheid door de deelnemer verstrekt en ook zodanig behandeld. Alle persoonlijke informatie, mondeling en schriftelijk, wordt gegarandeerd vertrouwelijk behandeld. Persoonlijke gegevens worden nooit aan externe partijen verkocht, noch worden deze aan derden ter beschikking gesteld.

9. Wijziging van de Algemene Voorwaarden Theekransjes is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.

10. Overige bepalingen Op de overeenkomst tussen Theekransjes en deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.

"Volg het pad van je dromen"